Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 10.5.2021

TIEDOTE 10.5.2021

Talous keskustelutti valtuustoa

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin tilinpäätöksen ja merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2020. Kokouksessa käytiin myös vilkas lähetekeskustelu lähivuosien taloudesta.

Vantaa teki hyvän taloudellisen tuloksen vuonna 2020. Tilikauden tulos parani 117,8 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 55,1 miljoonaa euroa. Myös Vantaan velkamäärää pystyttiin pienentämään 48,6 miljoonalla eurolla. Tulokseen vaikutti voimakkaasti valtiolta saatu koronatuki, ja koronapandemian negatiiviset vaikutukset talouteen jäivät pelättyä pienemmiksi.

Koronakriisin vuoksi hyvinvointia edistäviä tavoitteita jäi kuitenkin toteutumatta. Terveys- ja sosiaalipalveluihin onkin syntynyt hoito- ja palveluvelkaa, johon on vastattava lähivuosina.

Arviointikertomus löytyy osoitteesta www.vantaa.fi/arviointikertomus

Tavoitteena hiilineutraali Vantaa 2030

Valtuusto merkitsi tiedoksi ympäristövastuuraportin vuosilta 2020–2021. Vantaan tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Vantaan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet hieman vuosittain vuodesta 2010, ja trendi on edelleen jatkunut. Kasvihuonekaasupäästöistä kolme neljännestä on peräisin energiantuotannosta ja energiankulutuksesta, mukaan lukien liikenne. Vuonna 2019 Vantaan päästöt laskivat pääkaupunkiseudun kunnista eniten, mikä oli pääosin seurausta Vantaan Energia Oy:n päätöksestä siirtyä biopolttoaineiden suurempaan käyttöön kaukolämmön tuotannossa, jolloin kivihiilen ja maakaasun käyttö väheni huomattavasti.

Valtuusto merkitsi tiedoksi myös kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

Vantaa on sitoutunut olemaan hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. Tämä tarkoittaa, että Vantaan tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 1990 päästöihin verrattuna ja kompensoida jäljelle jäävät päästöt esimerkiksi lisäämällä hiilinieluja tai rahoittamalla vähähiilisyyteen tähtääviä hankkeita muualla. Tällä hetkellä Vantaa on tavoitellulla päästöjen vähenemisuralla.

Päätösluettelo

VANTAAN KAUPUNKI PÄÄTÖSLUETTELO

KAUPUNGINVALTUUSTO 10.5.2021

Tässä koosteessa on kokouksessa tehdyt merkittävät muutokset pohjaesitykseen. Lopullinen pöytäkirja julkaistaan www.paatokset.vantaa.fi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjan tarkastaminen

3 Eron myöntäminen Kaisa Kauppiselle teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen

Valittiin Maritta Savolainen.

4 Eron myöntäminen Gurmann Sainille vapaa-ajan lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen

Valittiin Markus Vähälä.

5 Keskusvaalilautakunnan uusien varavaltuutettujen määräämistä koskevat päätökset

6 Hallintosäännön muutokset (kevät 2021)

7 Kuntavaalien siirron aiheuttamat aikataulumuutokset vuoden 2021 kokousaikatauluun

8 Vuoden 2020 arviointikertomus

9 Vantaan kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös

Tilinpäätökseen jätettiin kaikkien valtuustoryhmien yhteinen pöytäkirjalausuma.

10 Ympäristövastuuraportti 2020-2021

11 Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma vuodelle 2021

12 Taloussuunnitelman 2022-2025 lähetekeskustelu

13 Vastaus Kokoomuksen valtuustoryhmän, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän, Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp ja Keskustan valtuustoryhmän aloite turvata mahdollisuus tutustua sisäilmatutkimusraportteihin maksutta

14 Vastaus vihreän valtuustoryhmän ja 5 muun valtuutetun aloitteeseen rakennusten kuntotiedot luovutettava kuntalaisille maksutta

Asiaan jätettiin pöytäkirjalausuma.

15 Vastaus Antero Eerolan ja 26 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan liittyminen maailman ikäystävällisten kaupunkien verkostoon

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

16 Vastaus Antero Eerolan ja 14 muun valtuutetun aloitteeseen Havurastin ja Myyrastin toiminnan turvaamista koskien

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.