Valtuuston kokous 12.4.2021

Teimme kokouksessa Siri Ahokkaan ja Anssi Auran kanssa yhteisen aloitteen liittyen pientaloalueiden pienhiukkasongelmaan, joka liittyy puunpolttoon. Usein ongelma liittyy puun polttoon, joka on märkää tai sitten jätteiden polttoon ohjeistusten vastaisesti omassa takassa.

Hyvinvointikertomus – terveellisten elintapojen tukemista tarvitaan

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2020 hyvinvointikertomuksen, joka on laaja, useista tietolähteistä koottu katsaus vantaalaisten hyvinvointiin. Hyvinvointikertomus kuvaa tilannetta Vantaalla ja sen perusteella tehtävät toimenpiteet raportoidaan erikseen. Alla on keskeiset havainnot, joihin jatkossa tulee kiinnittää eritysitä huomiota.

Työtä terveellisten elintapojen tukemiseen tarvitaan edelleen. Vantaalaisista lapsista ja nuorista vain pieni osa liikkuu riittävästi ja keskimäärin joka toinen ei syö koululounasta päivittäin. Aikuisista jopa neljäsosa ei harrasta liikuntaa vapaa-ajallaan ja erityisesti iäkkäimpien naisten vapaa-ajan liikunnan harrastamattomuus on yleistä. Vantaalaisista aikuisista vain alle puolet syö kasviksia ja hedelmiä ravitsemussuositusten mukaisesti.

Psyykkisen terveyden ongelmat nuorilla näkyvät erityisesti tytöillä, joilla koettu ahdistuneisuus ja koulu-uupumus oli huolestuttavan yleistä. Lisäksi työikäisten mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ovat lisääntyneet viime vuosina. Vantaalaisista työikäisistä noin joka neljäs kokee työkykynsä heikentyneeksi ja arvioi, että ei todennäköisesti jaksa työskennellä eläkeikään saakka.

Sairastavuusindeksillä mitattuna vantaalaisten terveydentila on parempi kuin suomalaisilla keskimäärin, mutta alueelliset erot kaupungin sisällä ovat kuitenkin suuria. Alueellisia eroja on myös koulutustasossa ja työllisyydessä.

Ulkomaalaistaustaisilla työttömyys on noin kaksi kertaa yleisempää kuin kantaväestöllä. Lisäksi työn ja koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten osuus on ulkomaalaistaustaisilla huolestuttavan suuri.

Uudistuksia poikkeusoloissa – Vantaan henkilöstökertomus 2020

Kaupunginvaltuusto merkitsi keskustellen tiedoksi henkilöstökertomuksen viime vuodelta. Vuoden lopussa kaupungin palveluksessa oli yhteensä 11 361 henkilöä, joista naisia 80 prosenttia. 

Koronapandemian takia toisilla työmäärä lisääntyi, toisilla väheni merkittävästi. Myös työtehtävät muuttuivat monilla toisenlaisiksi. Noin 400 työntekijää vaihtoi työtehtäviä tilapäisesti kokonaan, kun korona sulki palveluita. Tilanteessa vaadittiin uusien toimintatapojen ja välineiden pikaista haltuunottoa.

Kunta 10-työhyvinvointikyselyn mukaan kahden vuoden aikana on tapahtunut myönteistä kehitystä usealla osa-alueella ja tulos on monilta osin tutkimuksen keskiarvoa parempi. Vantaan henkilöstö kokee paljon positiivista työn imua, työyhteisöt koetaan toimiviksi ja niissä on erittäin paljon sosiaalista pääomaa. Lähiesimiehiltä saa yhä enemmän tukea työhön, toiminta koetaan yhä oikeudenmukaisemmaksi ja valmentava johtaminen on kehittynyt.

Vaikutusmahdollisuuksia muutostilanteissa koetaan olevan enemmän kuin aikaisemmin.

Uhka- ja väkivaltatilanteet ovat vähentyneet ja sairauspoissaolot pysyivät koronasta huolimatta suunnilleen edellisvuoden tasolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla sairauspoissaolot jopa laskivat. Myös työtapaturmien määrä väheni ja tapaturmien vakavuus lieveni.

Vuonna 2020 haettiin yhteensä noin 3 400 uutta työntekijää. Hakijoita tehtäviin oli lähes 35 800. Hakijamäärä kasvoi 12 prosenttia. Joillakin aloilla on edelleen saatavuushaasteita. Vantaa tiivisti rekrytoinnin ammattilaisten, viestinnän ja toimialojen asiantuntijoiden yhteistyötä.

Naisten ja miesten välinen palkkaero kaventui jälleen. Palkkamenot olivat yhteensä 425,6 miljoonaa euroa. Naisten ja miesten välinen palkkaero on kaventunut edelleen edelliseen vuoteen verrattuna. Vakituisen täyttä työaikaa tekevän naisen euro on 88 senttiä miehen eurosta, kun vertaillaan kaikkien Vantaan palveluksessa olevien vakituisten, täyttä työaikaa tekevien kokonaiskeskiansioita.

Valtuusto hyväksyi seuraavat asemakaavat:

  • Veromiehen Grand Wing alueelle rakennetaan toimistoja, hotelli ja elämyskeskus sekä näitä palveleva pysäköintitalo. Kortteliin suunnitellaan myös asumista. Kaavan kerroskorkeus on 8 kerrosta, osasta rakennuksia tulee luultavasti tätä matalampia.  Alue on nykyisellään pääosin matalaa pensaikkoa ja puustoa ja sijaitsee reilun puolentoista kilometrin päässä Aviapoliksen juna-asemasta, vastapäätä Flamingoa ja Jumboa.

Grand Wing -alueen piha esitetään torialueena, joka tulee rakentaa laadukkaaksi kokonaisuudeksi. Rälssitie on osa Veromiehen Kiinnostavuuden kehää, jonka varressa rakennusten arkkitehtuurilla tulee edistää viihtyisän jalankulkualueen syntymistä.

  • Hämevaaran Vieteririnne, joka koskee neljää uutta pientalotonttia.
  • Petikon Tiilenpolttajankuja 3b tontin laajentaminen. Autokorjaamo tarvitsee aluetta pysäköintiin ja rakennuksen ympäri ajoon.