Toimenpideohjelma pienhiukkaspäästöjen vähentämiseksi pientaloalueilla


Maarit Raja-Aho, Siri Ahokas ja Anssi Aura sekä 9 muuta valtuutettua jättivät seuraavan valtuuston
työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:


”Puunpoltosta syntyvien PAH-yhdisteiden terveyshaittoihin kuolee Suomessa vuosittain reilut 200
ihmistä, eli saman verran kuin liikenteessä.
Jätteen hävittäminen polttamalla tuottaa ilmaan erilaisia myrkyllisiä yhdisteitä. Esimerkiksi
kloorivalkaistua paperia tai klooria sisältävää muovia (PVC-muovi) poltettaessa muodostuu kloorivetyä
eli suolahappoa sekä mahdollisesti erittäin myrkyllisiä dioksiineja ja furaaneja.
Ongelma on nähtävissä myös Vantaan pientaloalueilla, jossa puunpoltosta aiheutuvat pienhiukkaset
aiheuttavat terveyshaitan. Savukaasuille altistuu pientaloalueilla yhä useampi tiivistyneen asutuksen ja
lisääntyneen puunpolton takia. Ympäristöviranomaisen velvollisuus on reagoida asukkaan ilmoituksiin
ilmanlaadun heikkenemisen takia, todentaa ilmenneet ongelmat ja ryhtyä aktiivisesti ratkaisemaan
ongelmaa.
Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että kaupunki etsii ratkaisut ongelman selvittämiseksi,
tiedottaa puunpoltosta sekä kehittää prosessin puunpoltosta seuraavien ongelmien havaitsemiseksi ja
korjaamiseksi.
Näitä keinoja voisivat olla seuraavat;

 1. Kaupunki käynnistää selvityksen tulisijoissa poltettavasta materiaalista, esimerkiksi
  kyselytutkimuksen.
 2. Kaupunki laatii selvityksen jälkeen toimenpideohjelman niin, että alueella ei rikottaisi
  ympäristönsuojelumääräyksiä. Toimenpideohjelma voisi sisältää esim.
 • Valistusta puunpolton terveyshaitoista sekä poltettavaksi sopimattomista
  materiaaleista
 • Ohjeistuksen poltettavan materiaalin puhtaudesta, kuivuudesta ja
  oikeanlaisesta tekniikasta huolehtimisesta.
  Pyydämme aloitteessamme kaupunkia myös huomiomaan, että asemakaavatasolla voidaan määritellä
  tarve puuvajalle pientaloalueilla, jotta poltettava puu säilyisi hyvälaatuisena.”
  Kaupunginvaltuusto 12.4.2021 § 26
  Päätös:
  Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 • Liite: allekirjoitettu Maarit Raja-Ahon, Siri Ahokkaan ja Anssi Auran sekä 9 muun valtuutetun
  aloite toimenpideohjelma pienhiukkaspäästöjen vähentämiseksi pientaloalueilla