Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 19.4.2021

Kokouksessa oli jälleen mielenkiintoisia selostuksia ja vilkasta keskustelua. Lautakunnan kokouksissamme suuri osa ajasta menee selostuksien kuulemisessa. Asiantuntijalautakunnassa tämä on erittäin tärkeää. Asiakokonaisuudet ovat laajoja ja  jotta voimme tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, on oleellista perehtyä asioihin huolella.

Selostuksissa oli tällä kertaa vuorossa

Kiinnostavia aiheita jälleen kaikki, mutta erityisen ajankohtaisia nyt pandemia-aikana ovat nuorten mielenterveysasiat. Vantaan, Espoon, Helsingin ja Kauniaisten sosiaali- ja terveyslautakuntien ja nuorisovaltuutettujen yhteistä hyvinvointityötä on tiivistetty kuluvalla valtuustokaudella. Tähän liittyen nuorten hyvinvointi pääkaupunkiseudulla –etätapaaminen järjestettiin 25.3.2021.  Kutsuttuna olivat nuorisovaltuustojen edustajat, sosiaali- ja terveyslautakuntien jäsenet sekä kaupunkien terveystoimialan ylimmät virkamiehet nuorisovaltuutettujen puheenvuorojen pääpaino oli koronapandemian vaikutuksissa nuorten mielenterveyteen sekä palveluihin pääsyn vaikeutumiseen. Vantaan nuorisovaltuutetut toivoivat myös tiiviimpää yhteistyötä nuorta lähellä olevien tahojen, kuten nuorisopalvelujen ja sosiaali- ja terveystoimen, välillä. Koronan vaikutukset nuorten hyvinvointiin ovat vakavia ja pandemian jättämien jälkien korjaamiseen tarvitaan yhteisiä toimenpiteitä.

Kokouksemme asialistalla kohtana 9. oli Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen tilanne ja kehittäminen joka päätösesityksessä tuodaan meille tiedoksi.

 Asia on sen verran tärkeä, että halusimme korostaa sitä pöytäkirjalausumassamme. Jätin sen kokouksessa kokoomusryhmämme sekä ryhmäämme kuuluvan RKP:n puolesta. Siinä otamme myös kantaa suunniteltuun sote-uudistukseen, jota emme kokoomuksessa voi kannattaa.

Pöytäkirjalausuma

Kokoomus ja RKP painottavat nuorten hyväksi tehtävän mielenterveystyön tärkeyttä. On hienoa, että suunnitelmat sen hyväksi ovat edenneet.

Osana suunniteltua sote-uudistusta oppilas- ja opiskeluhuollon järjestämistä ollaan siirtämässä hyvinvointialueille. Mielestämme on tärkeää varmistua siitä, että koulupsykologien tai -kuraattorien työpanosta ei siirretä hyvinvointialueen hoitovelan purkuun. Pelkäämme, että siirron myötä palvelut eriytyvät opetustoimesta sekä koulujen ja oppilaitosten arjesta.

Katsommekin, että Vantaan kaupungin pitäisi jatkossakin järjestää nämä palvelut.

Myös Lapset SIB –Vantaa –hankkeen selostus oli asiapitoinen ja valaiseva. Kyseessä oli väliaikaraportti hank keen tilanteesta ja jatkosuunnitelmista.

”Lapset SIB -ohjelma on uudenlainen keino tukea lapsia ja perheitä vaikuttavasti ja oikea-aikaisesti. Koko ohjelman tavoitteena on vähentää kuntien lastensuojelukustannuksia tai muita korjaavien palveluiden kustannuksia vaikuttavilla, varhaisilla ja ehkäisevillä interventiolla.

Lapset SIB ja vaikuttavuusinvestoiminen on yksi keino ehkäisevien palveluiden rahoitukseen. Ohjelmassa maksetaan tuloksista pelkkien suoritteiden sijaan. Sijoittajilta kerätään varoja SIB -rahastoon, josta rahoitetaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät hankkeet. Jos SIB -sopimuksessa määritetyt, mitattavat hyvinvointitavoitteet saavutetaan, kunta tai kaupunki säästää yleensä kustannuksia lähtötilanteeseen verrattuna. Tästä säästöstä se palauttaa osan SIB-rahastoon. Julkinen sektori maksaa näin ollen vain saavutetuista tuloksista.”

Selostuksissa saimme kuulla myös uuden ”Vammaisten palvelujen myöntämisen perusteet” –työntekijäohjeen esittelyn. Ohjeella halutaan varmistaa vammaisten henkilöiden yhdenvertainen asema ja oikeudenmukaisuus palvelujen myöntämisessä. Ohjeella vahvistetaan kevyempien palvelujen ensisijaisuuden huomioimista, palvelujen myöntämistä asiakkaan tarpeisiin perustuen, tavoitteellisesti ja vaikuttavasti. Vammaisten palvelujen myöntämisen perusteet on selkeä työntekijäohje ja perehdyttämisen väline, joka sujuvoittaa työtä ja varmistaa perustelut päätöksenteon tueksi.

Tämä ohje on ainoa laatuaan Suomessa, muualla ei tällaista ohjetta ole tehty. Hienoa työtä Vantaan vanhus- ja vammaispalvelut! Todella selkeä ja kattava ohje. Tulossa on vielä asiakasohje vammaisten palvelujen myöntämisestä ja siitä saamme kuulla sitten sen valmistuessa.

Esityslistalla kohtana 7. oli ”Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen”.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia on uudistettu. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2021alkaen ja maksukaton osalta 1.1.2022 alkaen. Mm. seuraavat muutokset tulevat voimaan;

  • Peruuttamattomasta lääkärikäynnistä peritään aina 50,80 € maksu yli 18-vuotiaalta
  • Jatkossa myös käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä hoitajakäynnistä peritään maksu 25 €
  • Lain mukaan asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jätettävä käyttövara, joka on pitkäaikaisentehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 164 euroa kuukaudessa. Päätettiin, että jatkossa tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon käyttövaran suuruus olisi edelleen lain tasoa suurempi 256,13 euroa kuukaudessa.
  • Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja perhehoidossa tuloista tulee lain mukaan vähentää muun muassa lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista aiheutuvat kustannukset. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle esitetään tehtäväksi automaattinen 48,05 euron suuruinen lääkevähennys, joka vastaa kuukausitasolla Kela-korvattien lääkkeiden vuosiomavastuuta eli lääkekattoa.

Esityslistalla kohdassa 12 oli Iäkkäiden henkilöiden saamien sosiaalipalvelujen riittävyys ja laatu v. 2020.

Päätösesityksenä oli selvityksen tuominen lautakunnan tietoon. Painavaa ja tärkeää asiaa. Vanhuspalvelulain 6 §:n mukaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on vuosittain arvioitava iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua alueellaan.

Palvelujen laadun ja riittävyyden arvioimiseksi kunnan on kerättävä säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä. Lisäksi kunnan on koottava tiedot palveluihin käytetyistä taloudellisista voimavaroista sekä henkilöstön määrästä ja koulutuksesta. Arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon sosiaaliasiamiehen vuosittaisessa selvityksessä esitetyt havainnot.Raportissa arvioidaan vanhuspalvelulain edellyttämän 6 § toteutumista vuodelta 2020.

Mielenkiintoinen kokous todella. Mikä sen parempaa, kun oma koulutustausta ja työkokemus on sosiaali- ja terveysalalta ja sen lisäksi saa käyttää asiantuntijuuttaan luottamustehtävissä.

Niin, haave lautakuntapaikasta juuri sosterissa oli se syy, miksi vuonna 2017 lähdin ehdolle kuntavaaleissa. Miten sitä sanotaankaan; ole varovainen mitä toivot, sillä se saattaa toteutua.