Alueuudistuksen monet kasvot

Julkaistu:

Alueuudistus vaikuttaa koko sosiaali- ja terveysalaan sekä pelastustoimeen, kun nämä toiminnot siirtyvät kaupungeilta Vantaa-Keravan hyvinvointialueelle. Vaaleilla valittavat luottamushenkilöt toimivat jatkossa aluevaltuustossa, hallituksessa ja tarkastuslautakunnassa sekä muissa mahdollisesti perustettavissa luottamuselimissä. Aluevaltuusto asettaa aluehallituksen ja hyvinvointialueen muut toimielimet sekä valitsee hyvinvointialuejohtajan. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hyvinvointialueiden hallinnosta tullaan säätämään myöhemmin hyvinvointialueesta annettavasta laista.

Perustasoa on vahvistettava. Haasteita on ollut mm. hoitoon pääsyssä, vanhusten palveluissa ja lastensuojelussa. Erityisen puutteellista on ollut yhä lisääntyvien mielenterveysongelmien hoito. Apua on ollut mahdoton saada kohtuullisessa ajassa ja palveluja tarvitsevat on lähetetty erikoissairaanhoitoon, jonne on myös pitkät jonot. Perustason mielenterveyspalveluja tuleekin vahvistaa ja toivon, että terapiatakuu saadaan voimaan.

Tämän ehdotetun terapiatakuu-lakimuutoksen myötä soveltuvaa varhaista hoitoa tarjottaisiin jo perusterveydenhuollossa. Hoidon tarve tulee arvioida välittömästi apua haettaessa, ja oireen mukaisen hoidon tulee alkaa kuukauden sisällä. Aina ei tarvita pitkää terapiaa tai erikoissairaanhoitoa, joihin tarvitaan erikoislääkärin diagnoosi. Varsin usein riittää matalan kynnyksen apu, esim. lyhytterapia. Mutta myöskään lyhytterapiaa ei ole saatavilla riittävästi. Psykoterapeutteja tarvitaan lisää mutta koulutus on opiskelijalle itselleen todella kallis. Tähän toivon muutosta. Tärkeintä olisi nopea pääsy avun piiriin, ongelmat eivät jonossa helpotu.

Lääketieteellisen tutkimuksen mahdollistaminen jatkossa

Se mistä vähemmän on puhuttu alueuudistukseen liittyen, on lääketieteellisen tutkimuksen rooli hyvinvointialueilla.

HUSissa tehdään maailman huipputasoa olevaa tutkimustyötä. Siteet lääketieteellisen tiedekunnan ja yliopistollisen sairaalan välillä ovat tiiviit. Tämä on ollut edellytys tutkimuksen tekoon sekä lääkärien kouluttamiseen. Tällä hetkellä yliopiston rooli alueuudistuksessa on vielä avoin. On varmistettava tutkimustyön jatkuminen ja luotava sille toimivat ja sujuvat käytännöt. Lääketieteellinen tutkimus on olennainen osa lääketieteen kehitystä, ilman sitä ei tule uusia hoitomuotoja. HUS on ilmaissut myös vahvan kantansa terveystieteiden maisterin koulutuksen aloituksen puolesta Helsingin yliopistossa. Kliinisen hoitotieteen johtamisen kehittämiselle tulee suuria paineita väestön ikääntyessä ja hoidon tarpeen lisääntyessä. Tämän toteutuessa tarve yhteistyölle hyvinvointialueiden kanssa kasvaa.

Tutkimustyön kautta terveydenhuollon ammattilaiset, lääkärit ja hoitajat saavat uusimman tutkimustiedon ja tätä kautta mahdollistuvat uusimmat innovatiiviset hoidot monissa vakavissa sairauksissa. Näin ollen ne ovat osaltaan keskeinen keino hallita hyvinvointialueiden kokonaiskustannuksia ja purkaa hoitovelkaa. 

Alueuudistuksessa on tärkeää huomioida sosiaali- ja terveysalaan sekä pelastustoimeen liittyvät lukuisat näkökulmat. Asiakaslähtöisyys on nostettava keskiöön. Perusterveydenhuoltoa pitää vahvistaa, mutta tärkeää on muistaa myös erikoissairaanhoidon rooli tässä kokonaisuudessa. Sosiaalitoimen palvelut pitää olla sujuvat kautta linjan. Pelastustoimi on myös yksi osa hoitoketjua ja sen toimivuus tulee turvata jatkossakin.

Aluevaltuustoihin on nyt tärkeää valita päättäjiä, joilla on alan substanssiosaamista. Asiantuntijoita, jotka tietävät mistä he päättävät. Osaajia, jotka ottavat eri näkökulmat huomioon. Olemme suuren muutoksen edessä ja aikataulu on tiivis. Terveysalan asiantuntijuudesta on iso etu, jotta terveys- ja sosiaalialan palvelut sekä pelastustoimi saadaan toimimaan laadukkaasti tulevalla hyvinvointialueella.

Lisää julkaisuja

25.4.2022

Kiitospuheeni 50-vuotispäiväni huomioimisesta kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.4.22

Lämmin kiitos huomionosoituksesta ja kiitos hienosta puheesta. Tämä on ainutlaatuista, saada syntymäpäiväonnittelut valtuuston kokouksessa Olen helpottunut. Nimittäin kyllähän nämä pyöreitten

25.4.2022

Kiitospuheeni aluevaltuuston kokouksessa 8.3.22, aluehallituksen pj:ksi valinnan jälkeen

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkahenkilöt sekä muut kuulijat Kiitän lämpimästi luottamuksesta, koko hallituksen puheenjohtajiston puolesta. On upeaa saada olla mukana tässä

31.1.2022

Puheeni kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.1.2022 liittyen valtuustokauden strategiaan

Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat Kiitos strategiatyöskentelystä koko työryhmälle ja erityiskiitos Sari Multalalle neuvottelujen johtamisesta haastavassa tilanteessa. Välillä